Jamboree21 blir Jamboree22

Under våren och sommaren som gått har all scoutverksamhet, också planeringen av Jamboree21, fått anpassas efter den pågående Covid19-pandemin men vi har följt utvecklingen noga och hela tiden trott och hoppats att vi skulle kunna samlas nästa sommar. Längtan efter den dag då vi alla ska samlas i Norra Åsum har hjälpt oss igenom många socialt distanserade kvällar med digitala planeringsmöten.

Nu när hösten hunnit en bit på vägen kan vi se att utvecklingen i Sverige och resten av världen inte går som vi hade hoppats. Mer och mer tyder på att pandemin kommer att påverka vår möjlighet att genomföra ett så stort scoutläger som Jamboree21 nästa sommar. Åtminstone är det tydligt att vi inte kommer att ha tillräcklig kunskap om den möjligheten förrän väldigt sent.

Baserat på detta har Scouternas styrelse gjort bedömningen att det klokaste är att flytta fram den nationella jamboreen till sommaren 2022. Jamboree21 blir alltså Jamboree22.

Vi tycker förstås att det är jättetråkigt att vi måste vänta ytterligare ett år innan vi får stå på lägerområdet och se alla tält slås upp, höra scouter prata om vilket programpass man ska gå på och prata om hur man hittar till den bästa kiosken men pandemin är en faktor som vi inte kan påverka. Vi kan bara genomföra ett läger med tusentals människor om vi har förutsättningarna att göra det tryggt och ansvarsfullt, både mot deltagarna och samhället i stort.

Vi ställer alltså inte in men vi ställer om. Drömmen om en hållbar värld lever vidare. Nu får vi drömma lite längre tid om hur roligt det blir när vi äntligen kan träffas på lägerområdet under 2022. En nationell jamboree kommer behövas ännu mer när vår vardag har påverkats under så lång tid av restriktioner i skolan, på jobbet, i scouterna och över allt. Våra fantastiska funktionärer fortsätter under tiden att jobba med program, mat, duschar, internet, caféer, vägar och allt annat som behövs för att göra drömmen till verklighet.

Elin Jungevi och Martin Björgell
Lägerchefer för Jamboree22

Vanliga frågor om Jamboree22

Ställs Jamboree21 in?
Nej, Scouterna ställer inte in men vi ställer om. Den nationella jamboreen flyttas fram till sommaren 2022. Jamboreerna är för viktiga för medlemmarna, kårerna och föreningarna och för Scouternas utveckling i stort för att vi ska ställa in. Att delta i ett stort läger och träffa scouter från hela landet är en upplevelse som vi vill att alla scouter ska kunna få någon gång under sin uppväxt. Även för vuxna fungerar jamboreerna som en del av det personliga äventyret och utvecklingen. Att skjuta upp lägret är ett tungt beslut att ta, men våra scouters hälsa och samhällsskyddet gör att det är ett nödvändigt beslut. Styrelsen tror och hoppas att lägret istället kan hållas under 2022 och fortsätter följa utvecklingen av Covid 19-pandemin noggrant.
Varför skjuts jamboreen upp?
Lägerorganisationen och Scouternas styrelse har följt pandemiutvecklingen noga under året. Under den senaste tiden har det blivit allt tydligare att utveckling av smittspridningen i Sverige och Europa inte har avstannat. De bedömningar som Folkhälsomyndigheten har presenterat under september och oktober gör det sannolikt att samhället i stort och därmed även vår verksamhet kommer att behöva anpassa sin vardag efter att smittspridning fortfarande pågår under åtminstone första halvan av 2021. Det kommer sannolikt att gälla strikta myndighetsrestriktioner för om och hur många människor som får samlas i grupp, hur matservering och resor i kollektivtrafik får ske och liknande även efter nyår. Även om de restriktionerna skulle vara mindre hårda än idag så skulle de omöjliggöra stora läger. Det är då inte möjligt att fortsätta planera för att lägret ska kunna hållas 2021. Av respekt för jamboreens planeringsfunktionärer och för att i tid ge scoutkårer och föreningar möjlighet att planera för annan och mer lokal verksamhet under 2021 var det viktigt att inte fatta detta beslut senare än nödvändigt.
Vad ska lägret heta nu, när det skjuts upp?
Jamboree22 såklart!
Kommer vi kunna använda lägerområdet i Norra Åsum utanför Kristianstad 2022?
Scouterna och Kristianstads kommun har ett stabilt samarbete sedan många år och kommunen är införstådda med att vi skjuter upp evenemanget. Lägerplatsen finns tillgänglig även sommaren 2022 och det finns ingen tanke på att byta placering.
Gäller den information vi fått tidigare, förutom själva året? 
Generellt gäller det som planerats och kommunicerats även om jamboreen flyttas fram ett år. Det är samma organisation, samma plats, samma mål och samma tema. Samma läger helt enkelt. Framflyttningen ger dock planeringsorganisationen möjlighet att tänka ytterligare ett varv, synka planeringen ännu bättre och höja ribban ytterligare för en fantastisk jamboreeupplevelse. Exakta datum för ett genomförande 2022 behöver vi återkomma med.
Vilka kostnader innebär det att skjuta upp Jamboree21?
Att skjuta upp Jamboree21 kommer säkert att innebära vissa tillkommande kostnader, bland annat genom att planeringstiden förlängs med ett år. Att fatta beslut redan nu innan leverantörsavtal signerats och inte skjuta upp beslutet innebär dock att kostnader kan undvikas. Exakt hur beslutet att skjuta upp lägret påverkar budgeten vet vi inte än.
Tänk om inte pandemin försvinner till 2022 heller?
I arbetet framåt kommer lägerorganisationen och styrelsen för Scouterna utgå från att lägret kan hållas 2022 samtidigt som man följer utvecklingen av pandemin noga för att kunna planera om vid behov. Det är fortfarande för tidigt att spekulera i att pandemin kanske fortgår så länge att även 2022 påverkas.
Jamboreen skjuts upp men i slutet av september 2020 skickades det ut ett lägerbrev där det stod att lägret skulle bli av sommaren 2021. Hur kan Scouternas bedömning svänga så fort?
Planeringen för jamboreen har pågått för fullt under året samtidigt som lägerorganisationen och Scouternas styrelse hela tiden har hållit ett öga på faktorer i vår omgivning som skulle kunna påverka lägret. Pandemin Covid 19 är en sådan faktor som påverkar all vår planering men som vi inte kan påverka. Lägerorganisationen har i sin planering behövt förutsätta att lägret ska bli av, för att kunna bli färdiga i tid till lägret och fram till nyligen kändes det också som att det var realistiskt att tro det. Under de senaste veckorna har det däremot blivit allt tydligare att utveckling av smittspridningen i Sverige och Europa inte har avstannat utan i stället vänt uppåt. Samtidigt har uttalanden och bedömningar från myndigheter signalerat ett längre tidsperspektiv på de restriktioner som påverkar oss. Möjligheten att genomföra en jamboree 2021 bedöms baserat på den utvecklingen som osannolik.
Varför väntar man inte längre med beslutet? Folkhälsomyndigheten har fått regeringens uppdrag att analysera möjligheterna för förändringar av de regler som gäller nu för olika typer av arrangemang som samlas många människor och att löpande se över vilka råd och regler som ska gälla. Tänk om de reglerna ändras så att det blir möjligt att ha Jamboree21?
Folkhälsomyndighetens uppdrag gäller att analysera reglerna och löpande se över och anpassa allmänna råd och rekommendationer för att olika typer av arrangemang ska kunna genomföras på ett säkert sätt. Som exempel nämns kultur- och idrottsevenemang, mässor, nöjesparker och loppmarknader. Det är arrangemang som människor typiskt sett besöker under några timmar eller någon dag. Folkhälsomyndigheten ska redovisa resultatet av sina analyser löpande med slutrapport den 1 april 2021. När Folkhälsomyndigheten har lämnat sin rapport till regeringen så ska regeringen bedöma vilka beslut den ska fatta. Det är osannolikt att Folkhälsomyndighetens analyser mynnar ut i att tusentals människor kan samlas på en plats under så lång tid som en jamboree. Även om ett regeringsbeslut kommer redan i april 2021 så kommer det för sent för att Scouterna då ska kunna klara av att göra färdigt alla förberedelser och för sent för att deltagare och funktionärer ska kunna ta ställning till att medverka och anmäla sig.
Varför flyttas jamboreen till 2022 när det kommer påverka distriktsläger, deltagande i internationella moot och beläggningen på de stora lägeranläggningarna med fast verksamhet som finns i scoutrörelsen?
Det finns ett tydligt behov av ett läger där scouter från hela landet kan mötas och uppleva scouting tillsammans. Vi har tillsammans i Scouterna beslutat om att ha nationella jamboreer vart fjärde år eftersom det ger både scouter och vuxna en möjlighet att vara en del av ett större sammanhang, för att scouter får genomföra aktiviteter som man annars inte skulle har möjlighet att genomföra och för att det utvecklar hela vår scoutrörelse. Att avstå helt från jamboreen skulle innebära stora konsekvenser för medlemmarna och kårerna som då skulle få många år mellan två nationella jamboreer. Det skulle innebära att många scouter och ledare aldrig skulle få möjligheten till den unika upplevelse som en nationell jamboree innebär. Oavsett till när lägret skjuts upp så kommer annan planerad verksamhet inom scoutrörelsen att påverkas. Scouterna vill skjuta upp lägret så kort tid som möjligt för att kunna förverkliga beslutet om att nationella jamboreer ska hållas med jämna mellanrum. Att skjuta upp lägret ett år till 2022 gör också att samma planeringsorganisation som har arbetat med Jamboree21 kan fortsätta arbeta och att den planering som de har gjort kan användas ett år senare. Det gör att vi tar tillvara all den tid och det engagemang som lägerorganisationen har lagt ner och de fantastiska planer de har. Scouterna vill också undvika att nästa nationella jamboree krockar med nästa världsscoutjamboree som ska hållas 2023. Många av de svenska deltagarna och funktionärerna på en världsscoutjamboree är samma personer som de som skulle delta vid en nationell jamboree. Att beslutet fattas så tidigt som möjligt gör att andra delar av scoutrörelsen också får så bra förutsättningar som möjligt för att se över hur beslutet påverkar dem och hur påverkan kan bli så begränsad som möjligt.

Jamboree22 genomförs i stolt samarbete med: