• avdelningsledare
 • deltagare
 • formulär
 • ist

Info om formulär

Vid ansökan till den svenska kontingent till världsscoutjamboreen har alla (deltagare, avdelningsledare, CMT och IST) angett uppgifter som lagras i scoutnet. Uppgifter om den svenska kontingenten behöver också registreras hos arrangörerna av världsscoutjamboreen i Nordamerika. Det innebär att individuppgifter i den svenska kontingenten även finns i ett system i USA.

IST har själva registrerat sig i det amerikanska systemet men för deltagare, avdelningsledare och CMT så har den svenska kontingenten fört över uppgifterna till det amerikanska systemet via en fil. Eftersom det har skett på olika sätt har deltagare, avdelningsledare och CMT fått ett mail om att ladda ner, skriva ut och scanna in underskrivna formulär.

Det mail som gått ut och framförallt de formulär som ska laddas ner är inte helt lätta att läsa och förstå och därför har vi tagit fram en kort sammanfattning av varje formulär och deras innebörd nedan.

Börja med att leta upp mailet i din inkorg (du har förmodligen fått flera kopior av mailet i form av påminnelser) Om du inte fått ett mail eller (kolla även i din skräppostlåda osv) hör du av dig till oss via jamboree@scouterna.se

Ämnet i mailet är “WORLD SCOUT JAMBOREE 2019– ACTION REQUIRED! / ACTION REQUISE! / ¡ACCIÓN REQUERIDA!”

Brevet ser ut så här:

Att göra:

 • Logga in på registreringssidan via länken i mailet.
  Använd den personliga registreringskoden som står i mailet.
  (Är ni flera i samma familj som ska åka har ni fått ett mail per deltagare med var sin kod. Vilken kod som gäller vilken deltagare syns tydligt när ni har loggat in.)
 • Ladda ner formulären från sidan efter att ni loggat in.
 • Skriv ut formulären och skriv under de som är relevanta för dig.
  Vårdnadshavare behöver skriva under formulären för den som är under 18 år

  • Skriv under formulär 1 Det är obligatoriskt för alla!
  • Skriv under formulär 2. Det är obligatoriskt för alla!
  • Skriv under formulär 3 om du vill ha möjlighet att delta i forsränning.
   (Observera att man inte är garanterad att få vara med på forsränning även om man skickat in formulär 3)
  • Skriv endast under formulär 4 om du inte är vaccinerad och inte kommer att vaccinera dig innan lägret.
 • Scanna/fotografer de underskrivna formulären och spara som PDF filer.
 • Ladda upp filerna via länk i mailet. (Samma länk som du loggade in via)
Färdigt!

Sammanfattning av innehållet i formulären

Formulär 1 ”Be Prepared”

Detta formulär måste skrivas under av alla avdelningsledare, CMT och deltagare (deltagares vårdnadshavare för de som är under 18 år).
Första delen:
2019 World Scout Jamboree Adult Qualifications

Avsnittet gäller avdelningsledare, CMT och IST (INTE deltagare)

De flesta punkterna har varit med vid ansökan till den svenska kontingenten och därmed har avdelningsledare och CMT accepterat dessa villkor. Några punkter som kräver ett förtydligande:

Punkt 4: Här finns ett krav på att kunna vara tillgänglig en vecka innan Jamboreen börjar. Detta gäller enbart IST.

Punkt 6: Innehåller krav på att genomgå utbildning som anges av lägerledningen. Gäller också enbart IST.

Punkt 7: Om du har frågor kring Jamboree medical guidelines så har alla hälsoansvariga i respektive avdelning mer information samt hälsopatrullen.

Punkt 8 och 9 hänvisar till Jamboree Code of ConductMedical Consent och Risk acknowledgement and Consent Form.  Vad dessa omfattar finns i Formulär 2.

När det gäller punkterna 10 och 11 ska det tolkas som att World Scout Jamboreen inte tar ansvar för dina kostnader när det gäller deltagande på lägret och transporterna till och från lägret. För AL och CMT är detta reglerat genom betalning av arrangemangsavgiften till Scouterna.

Andra delen:
Be PREPARED!

Avsnittet gäller deltagare, avdelningsledare, CMT och IST.

Avsnittet PHYSICAL FITNESS upplyser om att lägerområdet är fysiskt utmanande på grund av geografisk placering, långa avstånd och att det förkommer kraftiga höjdskillnader. Det är viktigt att vara fysiskt tränad innan lägret men också enbart delta i sådana aktiviteter som man tror sig klara av.

Avsnittet upplyser också om att fetma ökar risken för olika hälsoproblem under lägret. Detta är också information som den svenska kontingenten har informerat om och upplyst om vikten om att vara fysiskt tränad.

Under avsnitt TOBACCO anges att rökning endast är tillåten på angivna rökområden. Det är absolut förbjudet att röka i tält och alla aktiviteter och möten ska vara rökfria. Observera att det omfattar alla typ av rökning (cigaretter, cigarrer, pipa), snus och tuggtobak och elektroniska cigaretter. Det står vidare att i scoutdräkt är all tobaksanvändning förbjuden. Observera att det i FORM 2 står att det är förbjudet att röka enligt lag för de som är yngre än 18 år, dvs. deltagarna.

Under avsnitt ALCOHOL AND DRUGS står att det är absolut förbjudet att använda, inneha eller distribuera alkoholhaltiga drycker och droger oavsett om de är lagliga att inneha eller ej. Undantaget är narkotikaklassad medicin som är utskriven av läkare. Dessa får användas och innehas med inte säljas.

Det som står under avsnitten TOBACCO och ALCOHOL AND DRUGS följer också Scouternas policy i stort och bör inte vara några nyheter för någon.

Detta formulär måste alla som fått mailet skriva under och ladda upp i det amerikanska systemet. För deltagare gäller att vårdnadshavare skriver under.

Formulär 2 ”Consents & Acknowledgements”

Detta formulär måste skrivas under av alla

Första delen:
Medical Consent Form

Här informeras du om att alla försök kommer göras att kontakta den person som står listad som kontaktperson vid olyckshändelse men om den person inte kan nås samtycker du till att den medicinska personalen avgör behandlingen som kan inkludera sövning, medicinering och operation. Det beskrivs också hur hälsoinformation hanteras och standards för hantering av hälsoinformation. Du är också ansvarig att ange korrekt hälsoinformation om dig själv.

Här kan tilläggas att den svenska kontingenten kommer vara närvarande om en deltagare råkar ut för en olyckshändelse eller annan medicinsk händelse.

Andra delen:
Risk Acknowledgement and consent form

Här informeras du om vilka som ordnar med aktiviteterna på lägret, de aktiviteterna som kommer finnas på lägret, vilka risker som finns med dessa och vilket ansvar du har. Du informeras också om vilka lagar som gäller och vilket ansvar arrangörerna har.

Informationen i denna del av formuläret har med det amerikanska rättssystemet att göra med möjligheten att stämma arrangörer på stora belopp vid skada. Arrangörerna har ett ansvara men de som deltar i aktiviteten gör det på egen risk. Allt detta regleras i delstatslagar som hänvisas till i denna del av formuläret.

Aktiviteterna tillhandahålls i samarbete mellan BSA, Arrow WV, Inc. och NewWorld19.

Följande aktiviteter kommer finnas på lägret: Mountain bike, zipline (en form av linbana), klättring, skateboard, flottränning, skytte och bågskytte, vattenaktiviteter (som kajak, dykning, standuppaddling) och vandring. Dessutom nämns fyrhjulingar (ATVs och UTVs) men de kommer användas för transporter och inte som en programaktivitet.

Du ansvar för att följa instruktionerna du får, bara använda sådan säkerhetsutrustning du tilldelas under en aktivitet och använda utrustningen på ett korrekt sätt och att du bara deltar om du vet att du klarar av det utan risk.

För varje aktivitet anges riskerna som finns t.ex. att cykla mountainbike. I banan kan du trilla och skada dig, vid klättring kan du skada dig om du faller eller trasslar in dig i linorna.

Arrangörerna har ansvar för att tillhandhållen utrustning inte är skadad och att tillhanda adekvat säkerhetsutrustning.

Tredje delen:
Participant acknowledgement understanding risks

Denna del hänger samman med den information som finns i föregående del. Här anges att genom att skriva under formuläret bekräftar du att du har läst och förstått de risker som anges, ditt eget ansvar och arrangörernas ansvar. Du accepterar också att du är ansvarig för att ge korrekt information när det gäller din förmåga och medicinska tillstånd samt att jag ansvarar för att följa alla regler som ges.

Fjärde delen:
Code of Conduct

Här informeras du om att du på Jamboreen måste följa de statliga och lokala lagar som gäller i USA. Här finns också att läsa om lägrets uppföranderegler och som du följa. Punkterna är helt i linje med tidigare världsscoutjamboreer och Scouternas policy. En punkt handlar om att följa alla delar av ”Safe from Harm”. Då Safe from Harm programmet är riktat till ledare och funktionärer är den punkten inte tillämplig för deltagare. Alla deltagare kommer få tydlig information om vad som gäller av sina avdelningsledare. Om någon missköter sig i förhållande till Code of Conduct kan det resultera i att personen avvisas från lägret och beroende på vad saken gäller även bli utesluten ur scoutorganisationen. Allt kommer då ske på egen bekostnad. Om någon i den svenska kontingenten gör sig skyldig till att bryta mot Code of Conduct kommer representanter från den svenska kontingenten vara delaktiga i processen. Den svenska kontingenten kommer naturligtvis se mycket allvarligt om man bryter på dessa regler.

Femte delen:
Publicity authorization and release

Under Jamboreen kommer arrangörerna spela in och fotografera det som händer på lägret. Här upplyses du om att arrangörerna kommer ha rättighet till sådant material för användning under och efter lägret. Du kan alltså hamna på bild och du har ingen rättighet till det fotot eller inspelningen.

När det gäller det samtycke du gjorde i samband med ansökan är den gentemot Scouterna. Scouterna kommer inte använda material utan ditt samtycke.

Detta formulär måste alla som fått mailet skriva under och ladda upp i det amerikanska systemet. För deltagare gäller att vårdnadshavare skriver under.

Formulär 3 ”River Rafting (Whitewater) Release”

Detta formulär skriver du bara under om du vill ha möjlighet att delta i forsränning

I stort innehåller detta formulär samma som i formulär 2 kring aktiviteterna men här anges ansvar och krav när det gäller deltagande i forsränningen. Här anges vilka organisationer som ansvarar för själva forsränningen och de risker som finns med att delta. Du bekräftar genom att skriva under formuläret att du är införstådd med riskerna, ansvarar för att följa instruktioner och använda tilldelad säkerhetsutrustning. Det finns också en delstatslag kring forsränning som anger vilket ansvar den som deltar har.

I denna information finns också ett stycke kring att du ger samtycke till att inspelningar och fotografier som arrangören gör under aktiviteten har de fulla rättigheter till även om du är med i bild.

Detta formulär skriver du bara under om du vill delta i forsränning. För deltagare gäller att vårdnadshavare skriver under.

Underskrivet och inskickat formulär innebär inte en garanti för att få vara med på forsränningen. Det är ett digert program som väntar på lägret och alla kommer inte kunna eller hinna göra allt.

Formulär 4 Immunization Exemption

Viktigt! Detta formulär ska du endast skriva under om du inte är vaccinerad och inte tänker vaccinera dig.

Om du inte är vaccinerad och inte tänker vaccinera dig begär du ett undantag genom att skriva under detta formulär. Du ska då vara medveten om att du är skyldig att ställa upp på undersökning av legitimerad medicinsk personal om de bedömer det nödvändigt för att minska risken för att utsätta andra deltagare mot smittsamma sjukdomar. Du ska också vara medveten om att du gör detta på egen risk och kan inte ställa några krav på lägret Om en nödsituation uppstår så kommer den kontaktperson som har angetts kontaktas omedelbart, men om kontaktpersonen då inte är tillgänglig kommer ansvariga att genomföra de åtgärder som de anser nödvändiga.

Hälsar
Kontingentledningen
(oss når du alltid via jamboree@scouterna.se)